هیچ ڕوداوێك له خۆڕا ڕوی نادات!

له وه پێش له به شی فارسی نوسراوه کانمدا نوسیبوم که هیچ ڕوداوێک له خۆڕا ڕوی نادات، و نوسراوه یێکم بڵاو کرده وه. ده مه وێ باشتر باسی ئه م بیرو باوه ڕه م بکه م و ڕوونتری بکه مه وه و به کوردیش باسی بکه م.

کاتێکی زۆر له وه پێش خزمێکمان که چه ند مانگی مابو پچێت بۆ سه ربازی ئه رته ش له ئێران ڵه گه ڵ براده رێکی چونه ناوشار ماسی بکڕن و له وی زۆر شت بۆ سه رگه رمی له بواری ماسی و …. فێر بوو. دوایی که چوو بۆ سه ربازی فه رمانده پرسیاری کرد کێ له وه پێش ماسیگیر بووه و ده زانێ له بوار ماسی گرتن کار بکات و ئه و کاته ی ده ستی هه لێنابوو سۆالێكیان لێ پرسی توانی جواب داته وه، هه ر ئه وه بوو به هۆی ئه وه له وی پچێته به شێکی باش وه فێری ئیشی ماسی و … بێت.

ئه گه ر هه روا ساده چاو له ڕوداوه که بکه ین ده ڵه ین زۆر ئێتتفاقی بووه به ڵام وته ی من ئه وه یه هیچ ڕوداوێک له ژیانماندا له خۆڕاوه نیه و ئێمه بۆخۆمان بۆ ژیانی خۆمانی ده کێشین و دێته ناو ژیانمان.

من کاتێکی زۆر له وه پێش به سه رهاتێکی زۆرم هه بوو هه ر کات بیری لێ ده که مه وه ده زانم که خودای گه وره ئه م ژیانه ی چه نده جوان ساز کردوه که هه موو شتێک له ڕوی یاساوه یه، زۆر زۆر ژیانمان توشی گۆڕانکاری ده بێت ئه و کاته که ئه م باوڕه له وجودماندا بکه ین به باوه ڕی ژیان.

کاتێک له گرووپی پرۆگڕامینگدا بووم ، کاتێکی دیکه له کۆمپانیایێکی ساز کردنی ده سماڵ کاغه زی له به شی کۆمپیوتێر و وێب سایت ئیشم ده کرد، کاتێکیش له گه ڵ براده رێک بوین به هاوبه ش له ئیشێک به ڵام به داخه وه ساڵ و نیوێک ده وامی هه بوو.  ته واوی ئه م به سه رهاتانه بوون به هۆی ئه وه یکه من ئه لان له م جێگایه بم که له ژیانمدا ڕازی بم و شوکری خودا بکه م که له رێگای گه یشتن به ئامانجه کانمدام.

هه ر وه کو ئێستیوجابز که سێک که کۆمپانیای ئه پڵی ساز کرد وتارێکی جوانی هه یه، ته واوی کاته کان و به سه رهاته کانی ژیانی ئینسان وه کو زنجیرێک به یێکتر به سراوه ته وه که هه مویان یێکتری کامل ده که ن و ده بن به هۆی چوونه سه ر له ژیاندا.

ده بێ باوه ڕ بکه ین که هه موو به سه رهاتێک له ژیانماندا بۆخۆمان سازی ده که ین، ئه و کات ده توانین بۆخۆمان ژیانمان توشی گۆڕان بکه ین و بۆخۆمان سازی بکه ین.